Newsletter IP 09/2018

KOLEJNY ODCINEK SERII – „ACTA 2”

O dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (dalej „Dyrektywa”) pisaliśmy już w naszym lipcowym newsletterze. Omówiliśmy wtedy treść najbardziej kontrowersyjnych artykułów – 11 i 13. Pisaliśmy też o tym, że Parlament Europejski odrzucił projekt w pierwotnej formie i dlatego nie rozpoczęto dalszych prac nad uchwaleniem aktu. Kolejnym etapem prac nad Dyrektywą było głosowanie Parlamentu Europejskiego nad zgłoszonymi poprawkami w dniu 12 września 2018 r. (więcej…)

Newsletter konkurencja 09/2018

NOWELIZACJA USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONURENCJI

4 września tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wprowadza ona istotne zmiany, które mogą mieć znaczenie dla przedsiębiorców. Sprowadzają się do poszerzenia definicji czynu nieuczciwej konkurencji i zawężeniu definicji tajemnicy przedsiębiorstwa. Ponadto nowelizacja wskazuje uzasadnione okoliczności, w których działania mogące być uznane za czyny nieuczciwej konkurencji nie są nimi w rzeczywistości. Zmiany w ustawie dotyczą też odpowiedzialności i kar za czyny nieuczciwej konkurencji. (więcej…)

NEWSLETTER IP 08/2018

NOWA USTAWA O ZBIOROWYM ZARZĄDZANIU PRAWAMI AUTORSKIMI I PRAWAMI POKREWNYMI W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM

Zmiany w polskim ustawodawstwie dotyczą zasad zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Regulacje, do tej pory umieszczone na szarym końcu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zostały zapisane w nowym, obszernym akcie. (więcej…)

NEWSLETTER KONKURENCJA 8/2018

ODSPRZEDAŻ TOWARÓW PO CENACH OKREŚLONYCH PRZEZ PRODUCENTA. CZY JEST TO DOZWOLONE?
Bardzo często producent chciałby mieć wpływ na ceny, po których sprzedawane są jego towary. Zgodnie z prawem ochrony konkurencji jest to jednak niedozwolone i zalicza się do tzw. najcięższych naruszeń prawa konkurencji. Ustalanie cen odsprzedaży przez przedsiębiorców było analizowane przez Komisję Europejską w wydanych niedawno czterech decyzjach wobec producentów elektroniki. (więcej…)

NEWSLETTER KONKURENCJA 7/2018

PRYWATNE DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA ZA NARUSZENIE PRAWA KONKURENCJI

Naruszenie prawa konkurencji zwykle kojarzy się z aktywnością Prezesa UOKiK. Jednak w większości przypadków decyzje wydawane przez urząd nie wpływają bezpośrednio na interesy najbardziej pokrzywdzonych tj. konkurentów, kontrahentów, czy też konsumentów. Warto wiedzieć, że poszkodowani antykonkurencyjnymi praktykami – np. w skutek stosowania zawyżonych cen przez kartel – mogą sami dochodzić odszkodowania od uczestników zmowy.

(więcej…)

NEWSLETTER IP 7/2018

PROJEKT NOWEJ DYREKTYWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM

Okres wakacyjny, często nazywany sezonem ogórkowym, na chwilę rozgrzała informacja o dawno już planowanej reformie prawa autorskiego. To wszystko za sprawą zbliżającego się w Parlamencie Europejskim głosowania nad propozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (dalej „Dyrektywa”). W Internecie znowu ożywiły się głosy w rodzaju „Acta 2 nadchodzi”, „koniec Internetu już blisko”, „nowy podatek od linków”, czy „koniec z memami” itp.

(więcej…)

Newsletter IP 6/18

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

W Sejmie pojawił się projekt nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej „Pwp”). Zawiera on propozycje szeregu zmian i jest  wiązany przede wszystkim z koniecznością implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Poniżej omawiamy kilka istotnych zmian zaproponowanych w nowelizacji.

(więcej…)

Newsletter Konkurencja 6/18

ALGORYTMY CENOWE – ZAGROŻENIE DLA KONKURENCJI CZY SZANSA DLA KONSUMENTÓW?

Stosowanie nowych technologii to już nie tylko pomysł na uatrakcyjnienie biznesu, ale coraz częściej konieczność. Komisja Europejska uczula przedsiębiorców na stosowanie algorytmów cenowych i związaną z tym możliwość naruszania prawa ochrony konkurencji. Mimo to, luksemburska Conseil de la Concurrence uznała, że korzyści, płynące ze stosowania algorytmu w jednej ze spraw były na tyle istotne, że przedsiębiorcy uniknęli kary za naruszenie przepisów antymonopolowych.

(więcej…)

Newsletter Konkurencja 5/18

PRZEJRZYSTE PLATFORMY INTERNETOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Komisja Europejska aktywnie walczy o ochronę praw przedsiębiorców i konsumentów na platformach internetowych. Szerokim echem odbiły się sprawy Google Shopping, e-booków na portalu Amazon czy Ubera. To właśnie one stały się inspiracją do zainicjowania przez Komisję prac nad nowymi przepisami, które mają wzmocnić ochronę małych i drobnych przedsiębiorców w Internecie. (więcej…)

Newsletter IP 5/18

OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE I ZDROWOTNE – Z CZYM TO SIĘ JE?

Wymogi prawne dla reklamy produktów żywieniowych znacząco różnią się od tych przewidzianych dla reszty towarów. Ze względu na istotną sferę, jaka podlega ochronie, tj. zdrowie człowieka, ustawodawca unijny przedsięwziął szczególne kroki, aby promocja takich produktów nie zagrażała temu ważnemu dobru prawnemu.

(więcej…)