Newsletter 4/2015: Nowelizacja prawa autorskiego

W dniu 1 sierpnia 2015 roku weszła w życie nowelizacja prawa wdrażająca do polskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady1 (dalej: Dyrektywa). Dyrektywa ta ujednoliciła sposób obliczania czasu ochrony autorskich praw majątkowych do utworu muzycznego ze słowami (piosenki), wydłużyła czas ochrony praw do artystycznych wykonań i fonogramów (czyli pierwotnego utrwalenia utworu na „taśmie matce”), jak również zapewniła artystom wykonawcom odpowiednią ochronę praw majątkowych, docelowo trwającą przez całe ich życie. Termin implementacji Dyrektywy, wyznaczony na 1 listopada 2013 r., nie został dochowany przez polskiego ustawodawcę. Opóźnienie to spotkało się z reakcją Komisji Europejskiej, która wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w sprawie naruszenia obowiązku implementacyjnego.

(więcej…)

Newsletter 6/2015: Planned obsolescence: Mit czy rzeczywiste zagrożenie?

Od kilku lat ze strony środowiska konsumenckiego pojawiają się głosy o awaryjności sprzętu elektronicznego. Użytkownicy pralek, lodówek, smartfonów, drukarek czy tabletów informują o usterkach produktów występujących w krótkim czasie po wygaśnięciu gwarancji. Zwykle okazuje się, iż naprawa defektu nie jest skomplikowana, ale droga. Bardziej opłacalne w takiej sytuacji jest kupno nowego produktu. Okoliczności te są podstawą do oskarżeń stawianych producentom sprzętów dotyczących planowania postarzania produktów. Konsumenci coraz częściej zarzucają im tworzenie towarów z ograniczonym czasem użycia. 

(więcej…)

Newsletter 3/2015: Telemarketer nie dzwoni nawet dwa razy

25 grudnia 2014 roku weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), która wprowadziła zmiany m.in. do ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 243). Przede wszystkim istotna dla odbiorców jest zmiana treści art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, który to przepis w obecnym brzmieniu wskazuje, że Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Ponadto dodany został nowy ust. 3, zgodnie z którym Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta. 

(więcej…)

Newsletter 2/2015: Nowe uprawnienia UOKiK

Nie ustały jeszcze echa ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a UOKiK pracuje już nad nowym pakietem zmian. Nowe przepisy mają znacznie wzmocnić rolę Prezesa UOKiK oraz zwiększyć jego wpływ na działalność przedsiębiorców. Podczas gdy nowelizacja, która weszła w życie w dniu 18 stycznia 2015 r. dotyczyła głównie zmian z zakresu prawa konkurencji, obecnie UOKiK planuje wzmocnić swoje kompetencje z zakresu ochrony konsumentów. W tym celu Prezes UOKiK ma zostać wyposażony w cały arsenał nowych narzędzi, które pozwolą mu na szybsze i skuteczniejsze eliminowanie naruszeń praw konsumentów. (…)

(więcej…)

Newsletter 1/2015: Przedsiębiorcy powoli wdrażają nowe przepisy konsumenckie

Nowa ustawa o prawach konsumenta weszła w życie 25 grudnia 2014 r. Przed tą datą przedsiębiorcy mieli aż 6 miesięcy na dostosowanie swojej działalności do nowych przepisów. Pomimo tak długiego okresu vacatio legis regulaminy niektórych sklepów internetowych pozostają niezmienione przewidując zapisy sprzeczne z nowymi przepisami. Takim zaniechaniem przedsiębiorcy sami sobie szkodą.

(więcej…)

Newsletter 4/2014: Możliwość nakładania wysokich kar na osoby zarządzające przedsiębiorstwem: zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

18 stycznia 2015 roku w życie wejdą zmiany do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jedna z nich budzi szczególne zaniepokojenie wśród przedsiębiorców – możliwość nakładania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na osoby fizyczne zarządzające przedsiębiorstwem kar w wysokości do 2 milionów złotych, jeżeli umyślnie dopuszczą one przez swoje działanie lub zaniechanie do zawarcia zakazanego porozumienia ograniczającego konkurencję.

(więcej…)