Warsztaty p.t. „Nowelizacja prawa konkurencji – implementacja dyrektywy Private Enforcement”

W dniach 28-29 listopada 2016 roku odbyły się dwudniowe warsztaty p.t. „Nowelizacja prawa konkurencji – implementacja dyrektywy Private Enforcement”. Jeden z warsztatów poprowadziła adw. Joanna Affre. Jej wystąpienie dotyczyło standardów prywatnego dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia reguł konkurencji. W ramach prezentowanego tematu mecenas Joanna Affre poruszyła kwestie związane z gromadzeniem dowodów i szacowaniem szkody w świetle nowych regulacji oraz zasadami ponoszenia odpowiedzialności solidarnej i możliwościami polubownego rozstrzygania sporów.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł