Co oznacza informacja „Produkt Polski” na produktach rolno-spożywczych?

Konsumenci często spotykają w sklepach produkty rolno-spożywcze z naniesionym oznaczeniem „PRODUKT POLSKI”. Warto wyjaśnić zatem, jakie warunki muszą spełniać produkty, aby mogły być oznaczane takim znakiem zgodnie z prawem, a dokładniej z ustawą o jakości handlowej produktów rolno-spożywczych („Ustawa”). Inne wymagania muszą spełniać produkty spożywcze nieprzetworzone, a inne przetworzone.

Produkty nieprzetworzone oznaczają środki spożywcze, które nie podlegają przetwarzaniu. Dodatkowo, w przypadku produktów nieprzetworzonych chodzi o produkcję podstawową, czyli produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem, łowiectwo czy rybołówstwo.
W przypadku mięsa jako produktu nieprzetworzonego, chodzi o mięso, które zostało pozyskane od zwierząt urodzonych na terytorium Polski, a dodatkowo których chów i ubój również miał miejsce na terytorium Polski. Podobnie w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego – chów zwierząt, od których uzyskuje się np. mleko czy jajka, musi odbywać się na terytorium Polski.

Natomiast produkty przetworzone oznaczają środki spożywcze uzyskane w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych. Produkty te mogą zawierać składniki, które są niezbędne do ich wyprodukowania lub do nadania im specyficznego charakteru.

W przypadku produktów przetworzonych przede wszystkim proces przetworzenia musi mieć miejsce w Polsce, a same składniki muszą również pochodzić z Polski. Dopuszcza się co prawda, aby inne składniki stanowiły do 25 % całego produktu, ale tylko w przypadku, kiedy nie można zastąpić ich innymi składnikami pochodzącymi z Polski.
Tak więc, definicje te, a zwłaszcza definicja produktów przetworzonych obejmują bardzo szeroki asortyment różnego rodzaju produktów spożywczych.

Przedsiębiorca, którego produkty spełniają wskazane wyżej warunki może nałożyć na produkt informację „PRODUKT POLSKI” lub użyć znaku graficznego. Forma graficzna znaku jest nieporównywalnie atrakcyjniejsza niż zwykła słowna informacja „produkt polski”, ponieważ grafika jest łatwo dostrzegalna dla konsumentów. Przy czym forma znaku graficznego „PRODUKT POLSKI” została ściśle określona w Rozporządzeniu wykonawczym do ustawy i wygląda następująco:

Podmiot, który nie dostosuje się do nowych przepisów i wprowadza do obrotu zafałszowane artykuły rolno-spożywcze, tj. oznaczy produkt jako polski, kiedy w rzeczywistości nie spełnia on kryteriów zawartych w Ustawie, podlega karze grzywny. Jej maksymalny wymiar to 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Nie może być ona jednak niższa niż 1000 zł. Kara może być nałożona również wtedy, gdy na produkcie znajdzie się oznaczenie graficzne „PRODUKT POLSKI” o innym wyglądzie, niż znak wskazany w Rozporządzeniu.

Podmiotem ponoszącym odpowiedzialność za wprowadzanie produktów do obrotu jest podmiot, który faktycznie wprowadza je do obrotu. W praktyce oznacza to, że bardziej narażeni na karę grzywny przewidzianą w ustawie będą detaliści, a nie sami producenci, gdyż u tych pierwszych towar będzie dłużej dostępny.

 

Marek Rumak
radca prawny,
kancelaria Affre i Wspólnicy sp.k.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł