Jaką nazwę wybrać dla sklepu i jak ją chronić?

Na każdego przedsiębiorcę, już na początku jego działalności czeka nie lada wyzwanie. Musi podjąć decyzję o tym, jaką nazwę nada prowadzonemu przez siebie przedsiębiorstwu. Pomysłów na nazwę może być mnóstwo. Przepisy jedynie w niewielkim stopniu regulują tą sferę, pozostawiając jedynie częściową swobodę. Z kolei przepisy o ochronie oznaczeń mówią o tym, jakie uprawnienia przysługują nam w związku z używanym oznaczeniem.

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego nazwa przedsiębiorstwa, to oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części. Natomiast jeżeli chodzi o nazwę przedsiębiorcy, to wchodzi tu pojęcie firmy. Firma to nazwa przedsiębiorstwa w języku prawnym. Kiedy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, jego firma powinna składać się z imienia i nazwiska tej osoby.. To wymagane minimum, do którego opcjonalnie można dopisać pseudonim, przedmiot działalności, miejsce jej prowadzenia oraz inne dowolnie wybrane określenia. Natomiast w przypadku, kiedy przedsiębiorcą jest osoba prawna, to jej firmą jest nazwa z podaniem formy prawnej osoby prawnej. Może ona być podana w skrócie, czyli np. Sp. z o.o.

Kodeks cywilny reguluje też kwestię tego, że firma powinna być wpisana do właściwego rejestru. Oznacza to, że dla zachowania pewności należy używać nazwy wymienionej we wpisie w KRS lub CEiDG. Przepisy mówią też o tym, że nazwa przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Nie może ona także wprowadzać w błąd w zakresie podstawowych informacji dotyczących przedsiębiorcy, jak np. przedmiotu czy miejsca działalności.

Nazwa przedsiębiorstwa, a więc także sklepu powinna nawiązywać do rodzaju prowadzonej działalności lub oferowanych towarów. Mało atrakcyjne będą nazwy długie i oklepane. Aby zapaść w pamięć klientom trzeba wymyśleć krótką i prostą nazwę, która będzie możliwa do szybkiego zapamiętania..

Warto pamiętać, że nazwa przedsiębiorstwa to nie jest coś na co jesteśmy skazani do końca życia. W naszym porządku prawnym istnieje możliwość jej zmiany. Przedsiębiorstwa często dokonują tego w przypadku zmiany profilu działalności, przejęcia przez inne podmioty lub rozwoju działalności.

Niewątpliwie nazwa sklepu powinna być też odpowiednio dostosowana do profilu klienta, któremu oferuje swoje usługi. Wiadomo więc, że np. sklep z modą młodzieżową będzie miał chwytliwą nazwę i jej zadaniem będzie wzbudzenie zainteresowania u młodych ludzi. Z kolei, kiedy mowa o sklepie oferującym produkty dla osób starszych, to nazwa powinna kojarzyć się z zaufaniem, stabilnością i solidnością towaru. To sytuacje, w których łatwo wskazać grupy docelowe. Jednak w przypadku wątpliwości warto przeprowadzić badanie rynku, które wskaże nam na jaki rodzaj klientów powinniśmy się nastawić i jakiego wrażenia oczekiwaliby po nazwie naszego sklepu.

W przypadku wyboru nazwy dla sklepu, warto zajrzeć do Internetu, ale tam też trzeba uważać. Z jednej strony można tam znaleźć trochę inspiracji, które pomogą nam w decyzji. Ale z drugiej strony, jeśli za bardzo zainspirujemy się cudzą nazwą, możemy mieć potem kłopoty z rejestracją takiej nazwy albo znalezieniem dla siebie witryny internetowej, gdybyśmy rozważali sprzedaż w sieci.

Ważną kwestią jest też zagadnienie prawa do oznaczenia przedsiębiorstwa. Prawo takie powstaje w wyniku pierwszeństwa używania i trwa tak długo, jak jest ono używane. Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią, że nie można używać oznaczenia przedsiębiorstwa, które służy do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Mówiąc prościej- pierwszeństwo ma ten, kto jako pierwszy zaczął używać danego oznaczenia w obrocie. Niestety nie istnieje żaden rejestr używanych oznaczeń. Rozstrzygnięcia w sprawach ewentualnych nadużyć na tym polu należy podejmować za każdym razem w oparciu o zakres terytorialny i branżowy danej działalności. Używanie cudzego oznaczenia jest uznane za czy nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami.

Najskuteczniejszym sposobem na ochronę nazwy własnego przedsiębiorstwa jest rejestracja nazwy w charakterze znaku towarowego. . Może on obejmować samą nazwę przedsiębiorstwa, ale także jakiś znak graficzny, który jej towarzyszy (rejestracja logotypu).. Zarejestrowanie znaku towarowego wiąże się z ochroną prawną na określonym terytorium. Oznacza to, że jeżeli np. zarejestrujemy nazwę przedsiębiorstwa jako słowny znak towarowy, to na wyznaczonym przez nas terytorium (może to być Polska, inne państwo, grupa państw np. UE) nikt nie będzie mógł użyć takiego określenia dla działalności objętej prawem do znaku. Wówczas nasz znak towarowy trafia do odpowiedniego rejestru, np. rejestru Urzędu Patentowego RP i nikt inny nie może się nim posłużyć przez okres trwania ochrony naszego znaku (10 lat z możliwością jego przedłużenia na kolejne 10-letnie okresy).

 

Mateusz Zając

Prawnik

Affre i Wspólnicy Sp.k.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł