Newsletter IP 12/2018

Przygotowania do jednolitego portalu cyfrowego

Pod koniec września 2018 r. Rada UE przyjęła rozporządzenie w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego. Portal umożliwia osobom prywatnym i przedsiębiorcom dostęp do elektronicznych informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów. 14 kluczowych procedur administracyjnych w każdym państwie członkowskim UE ma być dostępnych on-line zarówno dla użytkowników krajowych, jak i zagranicznych. (więcej…)

NEWSLETTER KONKURENCJA 12/2018

ZMIANY W USTAWIE O PRZEWADZE KONTRAKTOWEJ

Do kluczowych zmian trzeba zaliczyć przede wszystkim objęcie przepisami ustawy wszystkich relacji handlowych między dostawcą a nabywcą. Do tej pory, aby ustawa znalazła zastosowanie, spełnione musiały być kryteria dotyczące wysokości obrotów. Nowelizacja uchyla przepis o łącznej minimalnej wartości obrotów realizowanych między dostawcą a nabywcą – 50 tys. zł. Zrezygnowano także z minimalnego progu 100 mln zł w odniesieniu do obrotu realizowanego przez nabywcę lub dostawcę, który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową. Tym samym, znacznie poszerzył się krąg podmiotów gospodarczych, podlegającym reżimowi ustawy. (więcej…)

Newsletter IP 11/2018

NOWELIZACJA DYREKTYWY 2010/13/UE O USŁUGACH AUDIOWIZUALNYCH

Parlament Europejski w październiku br. przyjął projekt nowelizacji Dyrektywy 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (Dyrektywa). Tak więc, nowelizacja nastąpiła zaledwie 8 lat po wejściu w życie Dyrektywy. W tym krótkim czasie nastąpiły bowiem gwałtowne zmiany na rynku mediów. Coraz więcej widzów tradycyjnych przekazów telewizyjnych korzysta dodatkowo z treści na żądanie dostępnych na smartfonach lub tabletach. Globalny udział wideo w całym konsumenckim ruchu internetowym wynosił 64 % w 2014 r., a zgodnie z prognozami odsetek ten osiągnie 80 % w 2019 r. Na świecie rośnie też liczba osób rezygnujących z umów z kablówkami czy telewizjami satelitarnymi. (więcej…)

Newsletter konkurencja 11/2018

GEOBLOCKING – CZYLI BĘDĄ KARY ZA RÓZNICOWANIE KLIENTÓW

Praktyka geoblokowania (o czym pisaliśmy już wcześniej) polega na blokowaniu przez e-sklepy potencjalnych klientów lub stwarzaniu im różnych warunków dostępu do produktów. Podstawą takiej blokady może być m.in. obywatelstwo lub miejsce zamieszkania klienta (np. w oparciu o adres IP użytkownika). Innymi słowy, praktyka ta jest stosowana np. kiedy kupującym w polskim sklepie internetowym jest francuz i e-sklep z powodu jego narodowości odmawia sprzedaży.

(więcej…)

Newsletter IP 10/2018

PROJEKT DYREKTYWY W SPRAWIE NIEKTÓRYCH ASPEKTÓW UMÓW O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH

Projekt Dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych („Dyrektywa umów”) dotyczy umów między firmami a konsumentami o dostarczenie treści cyfrowych. Poprzez treści cyfrowe rozumie się: dane wytworzone i dostarczane w formie cyfrowej (np. muzyka, wideo), usługi pozwalające tworzyć, przetwarzać lub przechowywać dane w formie cyfrowej (np. przechowywanie w chmurze), usługi pozwalające dzielić się danymi (np. Facebook, YouTube) oraz wszelkie trwałe nośniki stosowane wyłącznie do treści cyfrowych (np. DVD). (więcej…)

Newsletter konkurencja 10/2018

NOWE KARY ZA NARUSZENIE INTERESÓW KONSUMENTÓW. TYM RAZEM DLA MENADŻERÓW – NAWET DO 5 MLN ZŁ.

W Sejmie trwają właśnie prace nad zmianami w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Osoby zarządzające spółkami, które naruszyły przepisy prawa konsumenckiego mają powody do niepokoju. Jeśli projekt wejdzie w życie, będą im grozić dotkliwe kary – nawet do 5 mln zł.
(więcej…)

Newsletter IP 09/2018

KOLEJNY ODCINEK SERII – „ACTA 2”

O dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (dalej „Dyrektywa”) pisaliśmy już w naszym lipcowym newsletterze. Omówiliśmy wtedy treść najbardziej kontrowersyjnych artykułów – 11 i 13. Pisaliśmy też o tym, że Parlament Europejski odrzucił projekt w pierwotnej formie i dlatego nie rozpoczęto dalszych prac nad uchwaleniem aktu. Kolejnym etapem prac nad Dyrektywą było głosowanie Parlamentu Europejskiego nad zgłoszonymi poprawkami w dniu 12 września 2018 r. (więcej…)

Newsletter konkurencja 09/2018

NOWELIZACJA USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONURENCJI

4 września tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wprowadza ona istotne zmiany, które mogą mieć znaczenie dla przedsiębiorców. Sprowadzają się do poszerzenia definicji czynu nieuczciwej konkurencji i zawężeniu definicji tajemnicy przedsiębiorstwa. Ponadto nowelizacja wskazuje uzasadnione okoliczności, w których działania mogące być uznane za czyny nieuczciwej konkurencji nie są nimi w rzeczywistości. Zmiany w ustawie dotyczą też odpowiedzialności i kar za czyny nieuczciwej konkurencji. (więcej…)

NEWSLETTER IP 08/2018

NOWA USTAWA O ZBIOROWYM ZARZĄDZANIU PRAWAMI AUTORSKIMI I PRAWAMI POKREWNYMI W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM

Zmiany w polskim ustawodawstwie dotyczą zasad zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Regulacje, do tej pory umieszczone na szarym końcu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zostały zapisane w nowym, obszernym akcie. (więcej…)

NEWSLETTER KONKURENCJA 8/2018

ODSPRZEDAŻ TOWARÓW PO CENACH OKREŚLONYCH PRZEZ PRODUCENTA. CZY JEST TO DOZWOLONE?
Bardzo często producent chciałby mieć wpływ na ceny, po których sprzedawane są jego towary. Zgodnie z prawem ochrony konkurencji jest to jednak niedozwolone i zalicza się do tzw. najcięższych naruszeń prawa konkurencji. Ustalanie cen odsprzedaży przez przedsiębiorców było analizowane przez Komisję Europejską w wydanych niedawno czterech decyzjach wobec producentów elektroniki. (więcej…)