Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w niedziele niehandlowe

W Walentynki PIP opublikował program działania na 2019 rok. Priorytetami PIP w zakresie prawnej ochrony pracy będą:

  • przestrzeganie przepisów o czasie pracy i wypłacie wynagrodzeń,
  • eliminacja umów cywilnoprawnych tam, gdzie powinna być zawarta umowa o pracę,
  • weryfikacja prawidłowości wypłaty wynagrodzenia.

W ramach przestrzegania przepisów o czasie pracy PIP będzie kontrolował zasadność otwierania sklepów w niedziele niehandlowe. W dni objęte zakazem handlu w okręgowych inspektoratach pracy będą działać telefony dyżurne, co umożliwi każdemu zgłoszenie informacji o placówkach otwartych wbrew przepisom lub o takich podejrzeniach. Taka forma pozyskiwania informacji służy, wg PIP, efektywnemu doborowi placówek do kontroli. Potwierdzają to dotychczasowe doświadczenia PIP.

Do czasu nowelizacji ustawy inspektorzy będą również – na dotychczasowych zasadach – weryfikować rodzaj przeważającej działalności gospodarczej. Inspektor może w tym celu poprzestać na informacji z rejestru, a w razie wątpliwości zażądać do wglądu wniosku o wpis. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli, że dany rodzaj działalności wynikający z wpisu do rejestru w ogóle nie jest wykonywany w danej placówce, sklep nie może korzystać z wyłączenia. Zatem przeważająca działalność powinna być faktycznie prowadzona w placówce handlowej i pokrywać się z danymi z rejestru.

Kontrole w placówkach handlowych nie będą jedynie ograniczać się do weryfikacji, czy dany przedsiębiorca spełnia wymogi ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. Urzędnicy PIP będą również weryfikować organizację pracy w sklepie pod względem spełniania wymogów bezpieczeństwa. Inspektorzy sprawdzą m.in.:

  • przygotowanie pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia, dodatkowe kwalifikacje, np. do obsługi wózków widłowych),
  • wyposażenie w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,
  • przestrzeganie przepisów bhp dotyczących magazynowania i składowania towarów,
  • organizację ręcznych prac transportowych (w tym respektowanie norm dźwigania kobiet i mężczyzn), a także
  • funkcjonowanie służby bhp.

PIP będzie również weryfikował legalność zatrudnienia cudzoziemców (głównie z państw spoza UE/EOG oraz Szwajcarii). Dotyczy to w szczególności cudzoziemców najliczniej migrujących do Polski, tj. obywateli Ukrainy, Nepalu, Indii oraz Bangladeszu.

Przedsiębiorcy, którzy nigdy dotychczas nie byli kontrolowani, nie mają się raczej czego obawiać. Od 2016 roku w mikroprzedsiębiorstwach oraz w małych i średnich firmach realizowana jest „formuła pierwszej kontroli”. Ma ona instruktażowo-doradczy charakter i prewencyjne znaczenie. Inspektorzy wskazują pracodawcom nieprawidłowości z zakresu prawa pracy, w tym bhp, przeprowadzają analizę prawnotechniczną oraz stosują środki prawne (decyzje, wystąpienia i polecenia). Określają czas na wyeliminowanie uchybień i nie stosują okresowo sankcji, o ile kontrola nie ujawni rażących naruszeń przepisów bhp czy bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Taka kontrola to dobra okazja do weryfikacji, czy wszystkie (jakże liczne) przepisy są odpowiednio stosowane w zakładzie pracy.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł