Newsletter IP 6/18

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

W Sejmie pojawił się projekt nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej „Pwp”). Zawiera on propozycje szeregu zmian i jest  wiązany przede wszystkim z koniecznością implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Poniżej omawiamy kilka istotnych zmian zaproponowanych w nowelizacji.

NOWA DEFINICJA ZNAKU TOWAROWEGO

Jedną z ważniejszych zmian proponowanych w projekcie jest zdefiniowanie na nowo pojęcia znaku towarowego.

Nowelizacja znosi wymóg dołączenia graficznego przedstawienia zgłaszanego znaku towarowego, tak więc zgłaszający będzie miał możliwość przedstawiania oznaczenia w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki – sposób prezentacji musi być jednoznaczny i dokładny. Zmiana ta spowoduje większą ilość zgłoszeń tzw. znaków niekonwencjonalnych (np. znaki zapachowe, dźwiękowe, zresztą te ostatnie zostały nawet wymienione w katalogu przykładowych znaków w art. 120 ust. 2 Pwp). Zgłaszający będą mieli możliwość przedstawienia swoich znaków w postaci np. plików audio, a nie jak dotychczas, zapisu nutowego. Zmiany obejmą również znaki ruchome, które to według nowych przepisów mogą zostać zaprezentowane w postaci wideo, a nie jak do tej pory w formie nieruchomej wraz ze słownym opisem.

Jest to zmiana o tyle istotna, że dotychczasowa definicja znaku towarowego de facto wykluczała możliwość rejestracji wielu nietypowych postaci znaków. Przed Urzędem Patentowym czeka nie lada wyzwanie, aby zapewnić „techniczne” możliwości samego zgłoszenia takich niekonwencjonalnych znaków i co ważniejsze dostępności takich znaków w rejestrze w taki sposób, aby każda zainteresowana osoba mogła się z nimi zapoznać.

UNIEWAŻNIENIE ZNAKU TOWAROWEGO

Prawo ochronne na znak towarowy nie będzie mogło być unieważnione ze względu na podobieństwo do wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli przed złożeniem wniosku zostanie wszczęte postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na wcześniejszy znak towarowy. Wniosek o unieważnienie będzie mógł być rozpoznany dopiero po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na wcześniejszy znak towarowy.

Proponowaną zmianę należy ocenić pozytywnie. Jeżeli bowiem zostanie unieważniony wcześniejszy znak towarowy, stanowiący podstawę wniosku o unieważnienie znaku późniejszego, postępowanie będzie bezprzedmiotowe.

MOMENT WYGAŚNIĘCIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

Nowelizacja zakłada zmianę przepisu określającego moment wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Według nowego przepisu prawo ochronne na znak towarowy wygasa z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia, jednakże na wniosek strony Urząd Patentowy stwierdzi wygaśnięcie prawa z dniem, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego.

Obecnie obowiązujący przepis posługuje się niejasnym sformułowaniem, że prawo wygasa w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego. Jest to zapis kontrowersyjny i niejednoznaczny. Urząd Patentowy jak i sami wnioskodawcy mieli często problem z określeniem tej daty. Po nowelizacji, co do zasady dniem wygaśnięcia praw ochronnego na znak towarowy będzie dzień złożenie wniosku.

O innych zmianach zaproponowanych w nowelizacji będziemy jeszcze Państwa z pewnością informować w przyszłości.

 

Orzeczenie: 

SŁYNNA CZERWONA PODESZWA JEDNAK TYLKO DLA LOUBOUTINA

W czerwcowym NL z IP omawiamy kontrowersyjną kwestię znaku towarowego w postaci czerwonej podeszwy dla obuwia na wysokich obcasach.

Christian Louboutin, słynny francuski projektant zgłosił do rejestracji znak towarowy w następującej formie:

a następnie pozwał jedną z sieci handlujących obuwiem w Holandii za wprowadzanie do obrotu obuwia z czerwoną podeszwą, która stała się znakiem rozpoznawczym tego projektanta. Sąd holenderski skierował do Trybunału Sprawiedliwości pytanie prejudycjalne, czy taki znak nie jest sprzeczny z bezwzględną przesłanką rejestrowalności o której mowa w art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r.  mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

Przepis ten stanowi, że nie są rejestrowane, a w przypadku, gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać unieważnione oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru.

Trybunał musiał de facto odpowiedzieć na pytanie, czy okoliczność faktyczna, że określony kolor (czerwony) został naniesiony w szczególnym miejscu na danym towarze, oznacza, iż rozpatrywane oznaczenie jest tworzone przez kształt w rozumieniu wspomnianego przepisu?

Trybunał uznał, że oznaczenie takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym nie może zostać uznane za tworzone „wyłącznie” przez kształt, gdyż głównym przedmiotem tego oznaczenia jest kolor a nie konkretny kształt podeszwy.

Ostatecznie skład sędziowski potwierdził zatem, że art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 nie stoi na przeszkodzie rejestracji znaków towarowych we wspomnianej wyżej postaci.

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł