Zespół prawników Kancelarii  Affre i Wspólnicy posiada wieloletnie, bogate doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorców w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa konkurencji, czyli prawa ochrony konkurencji, prawa konsumenckiego i zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa własności przemysłowej, jak również prowadzeniu sporów cywilnych i administracyjnych zarówno w zakresie powyższych specjalizacji, jak i innych spraw między przedsiębiorcami oraz z zakresu prawa pracy.

Pracujemy z przedsiębiorcami z branży FMCG, maszyn i materiałów budowlanych, elektronicznej, IT, energetycznej, artykułów dziecięcych, motoryzacyjnej, budowlanej, handlu internetowego, dóbr luksusowych, meblarskiej, finansowej, telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej, bankowej, deweloperskiej, turystycznej, chemicznej, wyrobów medycznych, farmaceutycznej, transportowej, obuwniczej, kosmetycznej, wydawniczej i multimedialnej.

Nasze doświadczenie w zakresie stałej oraz projektowej obsługi przedsiębiorców obejmuje m.in.:

 • Opracowywanie analiz prawnych, opinii oraz memorandów dotyczących bieżących spraw przedsiębiorców;
 • Doradztwo w zakresie polityki zatrudnienia i relacji z pracownikami;
 • Kształtowanie i wdrażanie programów compliance;
 • Tworzenie wewnętrznych procedur obsługi klienta;
 • Przygotowanie protokołów i uchwał zwyczajnego oraz nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników;
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z obowiązkami sprawozdawczymi spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Prowadzenie spraw i reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i urzędami;
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z obowiązkami sprawozdawczymi spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Budowanie polityki dystrybucyjnej;
 • Analiza i doradztwo w zakresie stosowanych systemów dystrybucji;
 • Wspieranie klientów w budowaniu polityki zakupowej zgodnie z zasadami prawa ochrony konkurencji;
 • Prowadzenie negocjacji w zakresie zawarcia umów handlowych;
 • Badanie rozwiązań prawnych obowiązujących u klientów, w tym weryfikacja obowiązujących u klienta umów handlowych i formułowanie propozycji zmian obowiązujących umów, regulaminów oraz pozostałych dokumentów;
 • Doradztwo prawne w zakresie prowadzenia sprzedaży internetowej;
 • Redagowanie i analiza regulaminów sprzedaży (w tym sklepów internetowych) oraz konkursów i promocji;
 • Analiza umów zawieranych z konsumentami – eliminowanie klauzul niedozwolonych (abuzywnych);
 • Badanie reklamacji składanych przez klientów, w tym obsługa prawna reklamacji składanych przez tzw. „trudnych klientów”;
 • Ocena i korygowanie planowanych kampanii marketingowych w celu zniwelowania ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd;
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony praw konsumentów.

 

Branże: FMCG, maszyn i materiałów budowlanych, elektroniczna, IT, dystrybucja artykułów dziecięcych, motoryzacyjna, budowlana, handel internetowy, spożywcza, dóbr luksusowych, meblarska, finansowa, telekomunikacyjna, ubezpieczeniowa, bankowa, deweloperska, turystyczna

Nasze doświadczenie w projektach za zakresu prawa ochrony konkurencji obejmuje:

 • Przeprowadzanie audytów prawnych oraz kształtowanie i  wdrażanie programów compliance;
 • Wspieranie klientów z branż FMCG i DIY w kształtowaniu polityki zakupowej zgodnie z zasadami prawa ochrony konkurencji (przygotowanie i opiniowanie umów z dostawcami);
 • Budowanie polityki dystrybucyjnej dla wiodących w swoich branżach producentów, w tym tworzenie szczególnych systemów dystrybucji, takich jak system dystrybucji selektywnej;
 • Analizę struktury planowanych transakcji M&A pod kątem obowiązku notyfikacji Prezesowi UOKiK lub Komisji Europejskiej;
 • Przygotowanie wniosków i zgłaszanie zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK;
 • Nadzorowanie postępowań zgłoszeniowych przed organami antymonopolowymi (Prezesem UOKiK lub zagranicznymi organami) do momentu uzyskania zgody na przeprowadzenie transakcji;
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przed Prezesem UOKiK z zakresu porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej;
 • Udział w kontrolach z przeszukaniem prowadzanych przez Prezesa UOKiK w siedzibie klientów.

 

Branże: maszyn i materiałów budowlanych, przemysłu ciężkiego, energetyczna, chemiczna, farmaceutyczna, sprzętu medycznego, telekomunikacyjna, wydawnicza i multimedialna, FMCG, DIY,  transportowa, motoryzacyjna, dystrybucja artykułów dziecięcych, elektroniczna, meblarska

Mamy następujące doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów prawnych (badania due diligence) działalności klientów:

 • Wykonywanie opracowań przeglądowych i tematycznych dotyczących dopuszczalności zastosowania określonych rozwiązań prawnych;
 • Badanie oraz ocena wartości znaków towarowych klientów;
 • Przygotowanie dokumentacji na potrzeby audytu;
 • Analiza umów i innych dokumentów handlowych;
 • Przeprowadzanie wywiadów z pracownikami różnych szczebli;
 • Wskazywanie ryzyk prawnych w działalności klientów;
 • Tworzenie kompleksowych raportów przedstawiających wyniki audytu ze wskazaniem na występujące naruszenia / ryzyka oraz rekomendacje rozwiązań eliminujących zidentyfikowane naruszenia;
 • Wdrażanie rozwiązań niwelujących wskazane w raporcie ryzyka, w tym programów compliance.

 

Branże: elektroniczna, FMCG, bankowa, telekomunikacyjna, wydawnicza i multimedialna, energetyczna, medyczna, motoryzacyjna

Realizowaliśmy następujące projekty z zakresu prawa konsumenckiego:

 • Przygotowywanie i opiniowanie regulaminów sklepów internetowych, w tym ocena zapisów tych regulaminów z punktu widzenia prawa konsumenckiego;
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów dla klientów z branży finansowej, w tym ocena ich zgodności z wymogami ustawy o kredycie konsumenckim;
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z powództw stowarzyszeń konsumenckich o stosowanie klauzul abuzywnych;
 • Reprezentowanie klientów z branży finansowej w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem UOKiK o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów;
 • Nadzór prawny nad wykonywaniem obowiązków informacyjnych klientów, zarówno w zakresie reklamy (przedstawianie i opis produktów w gazetkach i na stronie internetowej, oferty specjalne), jak i oznakowania produktów.

 

Branże:  elektroniczna, FMCG, finansowa, obuwnicza, handel internetowy

W zakresie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej zrealizowaliśmy następujące projekty:

 • Badanie dopuszczalności rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych;
 • Przygotowanie dokumentacji na potrzeby rejestracji oraz odnawiania ochrony znaków towarowych w organach krajowych (Urząd Patentowy RP), europejskich (EUIPO) oraz międzynarodowych (Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej);
 • Monitorowanie postępowań dotyczących znaków towarowych;
 • Przygotowanie opinii w zakresie dopuszczalności rejestracji znaków;
 • Doradztwo związane z optymalizacją portfela znaków towarowych;
 • Nadzór nad portfolio ponad 500 znaków towarowych jednego z czołowych producentów z branży FMCG;
 • Reprezentowanie klientów w sporach dotyczących znaków towarowych, wzorów użytkowych i patentów;
 • Reprezentowanie klientów w sporze przed Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych o naruszenie znaku towarowego, naruszenie firmy, którego konsekwencją była zmiana nazwy konkurenta klienta;
 • Przygotowanie umów związanych z przeniesieniem znaków towarowych;
 • Zwalczanie naruszeń praw ochronnych do znaków towarowych w Internecie, w tym ściganie naruszeń praw do znaków towarowych na portalach i aukcjach internetowych;
 • Reprezentowanie klienta – producenta sprzętu AGD – w sporze przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w postępowaniach spornych dotyczących unieważnienia wzorów przemysłowych.

Branża: obuwnicza, FMCG, elektroniczna, finansowa, kosmetyczna, handel elektroniczny

Nasze wsparcie w zakresie zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszeń praw autorskich obejmowało:

 • Reprezentowanie klientów w fazie przedsądowej w tym formułowanie wezwań do zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji, prowadzenie negocjacji z podmiotami zarzucającymi naruszenie lub naruszycielami;
 • Reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w związku z wystąpieniem czynów nieuczciwej konkurencji np. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, naśladownictwa gotowego produktu, dokonania wprowadzającego w błąd oznaczenia towaru lub usługi, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o przedsiębiorcy i jego produktach;
 • Sporządzanie opinii obejmujących ocenę wystąpienia ryzyka dokonania czynu nieuczciwej konkurencji;
 • Reprezentowanie sieci handlowych w postępowaniach o tzw. „opłaty półkowe”;
 • Reprezentowanie klienta w sporze przed Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych o naruszenie praw ze wzorów przemysłowych, prawa autorskiego oraz w związku z dokonaniem czynów nieuczciwej konkurencji.

 

Branża: FMCG, IT, elektroniczna, kosmetyczna, obuwnicza, DIY

Nasze doświadczenie w projektach zakresu prawa pracy obejmuje:

 • Tworzenie projektów umów o pracę i kontraktów menadżerskich;
 • Analizę dopuszczalności rozwiązania stosunku pracy oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby rozwiązania stosunku pracy, nadzorowanie i bieżąca kontrola procedury rozwiązania stosunku pracy;
 • Przygotowanie regulaminów wymaganych przepisami prawa pracy, jak również dodatkowych regulacji wewnętrznych, np. regulaminów premiowania, pracowniczych programów emerytalnych;
 • Wsparcie w procesie restrukturyzacji zatrudnienia (także w przypadku zwolnień grupowych);
 • Przygotowanie procedur oraz dokumentacji na potrzeby czasowego oddelegowania pracowników do pracy za granicą.

Branża: motoryzacyjna, drogeryjna, budowlana, maszyn budowlanych

Nasze zaangażowanie w projekty Klientów, związane z ochroną danych osobowych obejmowało następujące obszary:

 • Zgłoszenie zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych;
 • Przygotowanie dla przedsiębiorców wewnętrznej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych;
 • Przygotowywanie opinii i umów w zakresie dopuszczalności przetwarzania, powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz obowiązków administratora danych;
 • Analizę obowiązujących w Spółce wewnętrznych dokumentów w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Branża: motoryzacyjna, elektroniczna, FMCG, handel internetowy

W zakresie prowadzenia sporów sądowych i postępowań administracyjnych nasze doświadczenie obejmuje:

 • Opracowywanie strategii procesowych;
 • Udział w negocjacjach ugodowych;
 • Przygotowanie pism procesowych w postępowaniach przygotowawczych oraz jurysdykcyjnych;
 • Prowadzenie postępowań przed Prezesem UOKiK, dotyczących porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej oraz naruszania zbiorowych interesów konsumentów;
 • Reprezentowanie klientów w sporach cywilnych o zapłatę, w szczególności w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji oraz w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania umów handlowych;
 • Reprezentowanie klientów w sporach odszkodowawczych, w tym m.in. właściciela centrów handlowych w sporze z ubezpieczycielem o wypłatę odszkodowania.;Reprezentowanie klientów, w wydawców prasowych i internetowych, reżyserów oraz aktorów i modelek w sporach o naruszenie dóbr osobistych (m.in. naruszenie wizerunku);
 • Reprezentowanie klientów w sporach o naruszenie firmy, naruszenie znaku towarowego, wzoru przemysłowego, dokonania czynu nieuczciwej konkurencji;
 • Reprezentowanie pracodawców w sporach pracowniczych, w sprawach z zakresu zwolnień indywidualnych i grupowych, w tym w negocjacjach ugodowych z pracownikami;
 • Przygotowanie modelu kolejnych kroków w ramach instytucji międzynarodowej pomocy prawnej.

Branża: artystyczna, elektroniczna, obuwnicza, IT, obsługa osób fizycznych, FMCG, elektroniczna, budowlana, finansowa, energetyczna, telekomunikacyjna, ubezpieczeniowa, deweloperska, turystyczna, wodociągowa, handel internetowy