Fotolia 64478902 SSpory

Gdy zawiodą wezwania, mediacje i negocjacje pozostaje dochodzenie roszczeń na drodze sądowej lub w toku postępowania arbitrażowego. Często słyszymy, że umowy sporządza się na „złe czasy”. To prawda. Należy jednak pamiętać, że postępowanie sądowe to czas i koszty. Dlatego tak ważne jest precyzyjne zapisanie postanowień umowy, aby wyrażone na piśmie oświadczenia stron nie pozostawiały wątpliwości, co do ich intencji, a przewidziane w umowie zabezpieczenia pozwalały na szybkie i efektywne dochodzenie praw. Trzeba również pamiętać o właściwym dokumentowaniu realizacji umowy i spełnianiu wzajemnych świadczeń co, w przypadku sporu, pozwoli ustalić, która ze stron nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania.

Jeśli dojdzie do sporu przedsiębiorca nie tylko musi się zmierzyć ze specyfiką sformalizowanego postępowania cywilnego, ale również podejmować decyzje mające kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu sprawy – co do dowodów z dokumentów, świadków, opinii biegłych. Przyjęcie konsekwentnej i spójnej strategii procesowej na początku postępowania wymaga dużego nakładu pracy i determinuje pozycję procesową, gdyż powoływanie nowych argumentów i dowodów na dalszym etapie postępowania często nie jest możliwe.

Służymy pomocą w zakresie oceny szans procesowych, analizy posiadanych dowodów, oceny kosztów prowadzenia procesu i reprezentacji przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami polubownymi, w tym przed Sądem Arbitrażowym przy KIG między innymi w zakresie niewykonania i nienależytego wykonania umów handlowych, sporów pomiędzy wynajmującymi i najemcami, odpowiedzialności gwarancyjnej, odszkodowawczej, sporów pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami, nieuczciwej konkurencji, domen internetowych i spraw pracowniczych.

 

Kontakt:
Joanna Affre
+48 609 233 743