Zwiększenie płacy minimalnej oraz stawki godzinowej w 2019 roku

Jakie zmiany przyniósł nam rok 2019? Dla wielu pracowników i pracodawców ważną kwestią jest określenie wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej. W tym roku wynoszą one odpowiednio 2 250zł oraz 14,70zł/h. 

Ustalone w ten sposób stawki oznaczają wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,1% w stosunku do roku poprzedniego (z 2100 zł w 2018 roku) oraz minimalnej stawki godzinowej o 1zł (z 13,90 zł w 2018 roku). Ma to kluczowe znaczenie dla około 1,5 miliona (około 13% ogółu) pracowników zatrudnionych na stawkach minimalnych.

Ile na rękę?

2250zł to oczywiście stawka brutto. Po odliczeniu wszystkich „uszczupleń” pracownik dostanie na rękę około 1634 zł (wynagrodzenie netto). Należy pamiętać, że przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia dotyczą osób zatrudnionych na umowie o pracę. Nie stosujemy ich zatem do umów cywilno-prawnych: umów o dzieło lub umów zlecenie.

Stawka godzinowa obowiązuje natomiast w stosunku umowy zlecenia oraz osób samozatrudnionych.

Odpowiedzialność pracodawcy

Zagwarantowaniem sankcji za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wynagrodzenia zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy. W razie wykrycia przez nią nieprawidłowości w ustalaniu wynagrodzeń
i stawek, może ona ukarać pracodawcę grzywną, lub skierować sprawę o ukaranie do sądu. Jak podaje PIP, w 2017 roku na 292 osoby winne popełnionych wykroczeń związanych z łamaniem przepisów o stawce minimalnej w umowach cywilno-prawnych, zostały nałożone grzywny w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 371,3 tys. złotych. Ponadto do sądów skierowano 101 wniosków o ukaranie.

Jak ustalane jest minimalne wynagrodzenie na dany rok?

Ustalanie minimalnego wynagrodzenia reguluje ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jej przepisy mówią o tym, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest każdego roku ustalana poprzez negocjacje w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jest to forum współpracy, które skupia przedstawicieli pracowników, pracodawców, rządu oraz po jednym przedstawicielu Prezydenta RP, Prezesa NBP i Prezesa GUS.

Do 15 czerwca każdego roku Rada Ministrów przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym. Oprócz tego rząd przedstawia Radzie wskaźniki, które mają wpływ na ustalenie tych stawek. Należą do nich m.in.: wskaźnik cen w roku poprzednim, prognozowany wskaźnik cen i wynagrodzenia w roku kolejnym, wysokość przeciętnego wynagrodzenia z pierwszego kwartału bieżącego roku, informacje o wydatkach gospodarstw domowych oraz informacje gospodarcze na temat państwa i wskaźnika PKB.

Od otrzymania takich informacji Rada Dialogu Społecznego ma 30 dni na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz ustalenie wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Po zakończeniu negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego, minimalna stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie za pracę są ogłaszane w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

 

Co gdy Rada Dialogu Społecznego nie dogada się w tej sprawie?

Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie osiągnie porozumienia w wymaganym terminie, to Rada Ministrów ma obowiązek wydać rozporządzenie, które ustali omawiane stawki. Rząd ma na to czas do 15 września i nie może ustalić stawek niższych niż zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego.

Procedura taka miała miejsce w tym roku. Dopiero 11 września Rada Ministrów wydała rozporządzenie  w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

 

Mateusz Zając

Affre i Wspólnicy

Poprzedni artykuł
Następny artykuł