Affre i Wspólnicy Sp. K.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa

tel.: +48 22 100 47 71
fax: +48 22 100 47 72

e-mail: kancelaria@affre.pl
dział marketingu: marketing@affre.pl

Affre i Wspólnicy Sp.K. z siedzibą przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie (01-797) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000511585, NIP 1132876741, REGON 147264794.