Affe Company Logo

Nowelizacje i nowości w prawie własności przemysłowej

Już za miesiąc, bo od 27 lutego 2020 r. wchodzą w życie przepisy istotnie zmieniające ustawę Prawo własności przemysłowej. Zmiany są wynikiem dostosowania krajowych przepisów do regulacji unijnych – Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Przyspieszone postępowanie

Urząd Patentowy będzie zobowiązany do sporządzenia w terminie 9 miesięcy (od daty pierwszeństwa) sprawozdania o stanie techniki dla każdego zgłoszenia wynalazku, które podlega ogłoszeniu. Novum stanowi tzw. „poszukiwanie międzynarodowe”, które umożliwi zgłaszającemu wynalazek uzyskać niezbędne informacje w zakresie aktualnego stanu wiedzy i techniki oraz zorientować się, czy jego wynalazek nosi cechy nowości. Z takiego poszukiwania sporządzane będzie sprawozdanie, które Urząd Patentowy weźmie pod uwagę podczas oceny zgłoszonego wynalazku. Taki mechanizm ułatwi zgłaszającemu podjęcie decyzji w sprawie wystąpienia o międzynarodową ochronę wynalazku.

Wyłączenia i zwolnienia

Urząd Patentowy odmówi udzielenia patentu jeśli wynalazek nie zostanie przedstawiony w sposób wystarczająco jasny i wyczerpujący, tak aby znawca mógł go urzeczywistnić oraz w przypadku gdy zastrzeżenia patentowe nie będą określały przedmiotu ochrony jasno i zwięźle bądź jeżeli nie będą w całości poparte opisem wynalazku. Jeżeli okaże się, że Urząd Patentowy w takiej sytuacji przyzna prawo wyłączne z patentu – będzie to podstawa do jego unieważnienia.

Przedsiębiorcy nie będą musieli uiszczać opłat okresowych na znaki towarowe i wzory przemysłowe w ciągu trzech lat od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zwolnienie dotyczy jednak wyłącznie małych i średnich przedsiębiorstw. Konieczne będzie także wystosowanie odpowiedniego wniosku. Celem takiej regulacji jest wspieranie przedsiębiorców na samym początku ich działalności.

własności przemysłowej

Prawo żądania informacji

Podmiot uprawniony, którego prawo z patentu, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, zostanie naruszone będzie mógł przed wytoczeniem powództwa zwrócić się do właściwego sądu z żądaniem udzielenia informacji koniecznych do dochodzenia roszczeń, dotyczących sieci dystrybucji, pochodzenia, ilości i wysokości cen towarów lub usług. Warunkiem uzyskania tych informacji będzie wykazanie wiarygodnych okoliczności wskazujących na naruszenie.

Krótsza aplikacja ekspercka

Pracownicy Urzędu Patentowego będą mogli odbyć aplikację ekspercką już w 6 miesięcy! Podstawą do skrócenia okresu aplikacji będzie posiadanie określonej wiedzy, złożenie wniosku i co najmniej rok doświadczenia w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Do tej pory minimalny okres wynosił 18 miesięcy. Szybsze uzyskanie statusu eksperta przełoży się na bardziej wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą, która rozpatruje i ocenia zgłoszenia dotyczące ochrony praw własności przemysłowej.

Wyspecjalizowane sądy

1 lipca 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, dzięki której powstaną wyspecjalizowane sądy do spraw własności intelektualnej, ochrony dóbr osobistych, zwalczania i zapobiegania nieuczciwej konkurencji, promocji i reklamy przedsiębiorstwa. Zostaną utworzone 4 wydziały w sądach okręgowych – w Gdańsku, Poznaniu, Lublinie oraz Warszawie, a także 2 w sądach apelacyjnych – w Poznaniu i Warszawie. Przy czym, Sąd Okręgowy w Warszawie będzie rozpatrywał sprawy o szczególnym stopniu trudności, dotyczące m.in. programów komputerowych, wynalazków, topografii układów scalonych czy odmian roślin. Sędziowie tych wydziałów zostaną specjalnie przeszkoleni w tych dziedzinach. Z całą pewnością należy stwierdzić, że są to potrzebne zmiany. Takie rozwiązania mają szanse podnieść poziom wydawanych wyroków oraz zachęcić przedsiębiorców do ochrony ich praw wyłącznych.

O innych zmianach pisaliśmy w październikowym newsletterze. Zachęcamy do lektury.