Affe Company Logo

Upływa termin na złożenie sprawozdania zatorowego

Do 31 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mają czas na złożenie sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tzw. sprawozdania zatorowego) za poprzedni rok kalendarzowy (czyli okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.).

Jakie podmioty składają sprawozdanie?

Obowiązek złożenia sprawozdania mają:

  1. wszystkie podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów);
  2. podatnicy (przedsiębiorcy), którzy nie są podatkowymi grupami kapitałowymi – jeśli w 2020 r. osiągnęli przychód wyższy niż równowartość 50 mln euro[1] (a więc 230 mln 740 tys. PLN).

Kto w imieniu podmiotu składa sprawozdanie?

Sprawozdanie składa kierownik podmiotu (np. członek zarządu lub inny organ zarządzający tego podmiotu). Jeśli organ jest wieloosobowy – członkowie tego organu. W imieniu przedsiębiorcy sprawozdanie może złożyć również jego pełnomocnik.

Jakie informacje należy przygotować, aby złożyć sprawozdanie?

Do przygotowania sprawozdania potrzebne będą takie informacje, jak:

  1. firma i NIP przedsiębiorcy;
  2. wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym;
  3. wartości świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udziału procentowego tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych podmiotowi w tym roku;
  4. wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udziału procentowego tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

Przy świadczeniach pieniężnych otrzymanych i spełnionych należy uwzględnić wartość otrzymanych lub spełnionych świadczeń w terminie do 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 120 dni oraz powyżej 120 dni od dnia wystawienia faktury.

Gdzie należy złożyć sprawozdanie?

Sprawozdanie składa się elektronicznie za pośrednictwem strony biznes.gov.pl (https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0125_00).

Jakie są konsekwencje niezłożenia sprawozdania w terminie?

Niezłożenie sprawozdania w terminie albo utrudnianie jego złożenia jest „tylko” wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5 000 zł.

Gorszą konsekwencją może być jednak ryzyko kontroli np. zatorów płatniczych, ponieważ inne organy (w szczególności Prezes UOKiK) otrzymują sygnał, że być może przedsiębiorca coś ukrywa.

Podsumowanie

Nie należy bagatelizować obowiązku złożenia sprawozdania ani zostawiać go na ostatnią chwilę.

Mimo zapowiedzi, tzw. ustawa zatorowa nie została znowelizowana, więc sposób wypełnienia sprawozdań dotyczących stosowanych terminów zapłaty nie został usprawniony i dalej będzie budził wątpliwości. Dotyczą one najczęściej uwzględniania świadczeń, które już wcześniej stały się wymagalne, transakcji wewnątrz grup kapitałowych czy transakcji częściowo spełnionych.

Do tej pory Prezes UOKiK wszczął ponad 100 tzw. postępowań zatorowych. Wydał 18 decyzji przeciwko przedsiębiorcom na łączną kwotę 1,4 mln zł. Najwyższa kara wynosiła 426 tysięcy złotych.

Na podstawie otrzymanych sprawozdań, Ministerstwo Rozwoju i Technologii publikuje zbiorcze zestawienie stosowanych terminów zapłaty.[2] Zbiorcza tabela jest źródłem informacji na temat płynności finansowej przedsiębiorców zarówno dla Prezesa UOKiK, jak i samych przedsiębiorców.


[1] Przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, czyli 31 grudnia 2020 r.

[2] Zbiorcze zestawienie sprawozdań o terminach zapłaty znajduje się tu: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/sprawozdania-o-stosowanych-terminach-zaplaty (dostęp: 18.01.2022 r.).