Affe Company Logo

ESG – kolejny krok w kierunku zrównoważonej gospodarki UE

Komisja Europejska przyjęła 31 lipca 2023 r. Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju.

Wspólne standardy zaproponowane przez Komisję Europejską mają pomóc firmom skuteczniej zarządzać swoimi działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Standardy regulują zagadnienia środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym, w tym takie kwestie jak zmiany klimatyczne, bioróżnorodność i prawa człowieka. Dostarczają one inwestorom informacji pozwalających zrozumieć wpływ spółek, w które inwestują, na zrównoważony rozwój.

Dlaczego Komisja Europejska wprowadza wspólne standardy?

Wprowadzenie tych standardów stanowi naturalną konsekwencję wejścia w życie 5 stycznia 2023 r. dyrektywy CSRD. Dyrektywa CSRD dotyczy raportowania niefinansowego z zakresu aspektów środowiskowych „E” (environmental), społecznych „S” (social) oraz ładu korporacyjnego „G” (governance), czyli ESG

Komisja Europejska zwraca uwagę na to, że informacje na temat zrównoważonego rozwoju, które firmy obecnie dostarczają, nie są wystarczające. Często pomijają one wiadomości, które zdaniem inwestorów są ważne. Jeśli rynek zielonych inwestycji ma być postrzegany jako wiarygodny, to inwestorzy muszą wiedzieć o wpływie spółek, w które inwestują, na zrównoważony rozwój.

Co spółki będą musiały zgłaszać?

Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju zobowiązują firmy do zgłaszania ich wpływu na ludzi i środowisko. Co więcej, należy również zasygnalizować w jaki sposób kwestie społeczne i środowiskowe stwarzają dla nich szanse na rozwój.

Przewidziano w sumie 12 standardów o następującej tematyce:

  • Klimat;
  • Zanieczyszczenia;
  • Zasoby wodne i morskie;
  • Bioróżnorodność i ekosystemy;
  • Wykorzystanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym;
  • Własna siła robocza;
  • Pracownicy w łańcuchu wartości;
  • Wpływ na społeczności;
  • Konsumenci i użytkownicy końcowi;
  • Prowadzenie działalności gospodarczej.

Kto będzie zobowiązany do dokonywania zgłoszeń?

Przedsiębiorstwa będą musiały rozpocząć dokonywanie zgłoszeń zgodnie z następującym harmonogramem:

Rok obrotowyTermin publikacji sprawozdaniaPodmioty obowiązane do dokonania zgłoszenia
20242025Przedsiębiorstwa podlegające wcześniej dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD) – duże spółki giełdowe, duże banki i duże zakłady ubezpieczeń, a także duże spółki giełdowe spoza UE zatrudniające ponad 500 pracowników
20252026Inne duże spółki, w tym inne duże spółki notowane na giełdzie spoza UE
20262027MŚP notowane na giełdzie, w tym MŚP spoza UE
20282029Ostatni możliwy termin dla MŚP notowanego na giełdzie na dokonanie zgłoszenia

Podsumowując, w latach 2024-2028 obowiązek raportowania czynników zrównoważonego rozwoju w całej Unii Europejskiej będzie dotyczył około 50 000 przedsiębiorstw. Dla porównania, jedynie około 3000 podmiotów w Polsce będzie zobowiązanych do ujawnienia informacji na temat wpływu ich działalności na ludzi i środowisko.

Co z sektorem MŚP?

Dyrektywa CSRD nakłada na małe i średnie przedsiębiorstwa, które są podmiotami notowanymi na giełdzie obowiązek raportowania dopiero za rok 2026 (termin składania sprawozdań będzie przypadał najwcześniej w 2027 roku). Małe i średnie przedsiębiorstwa zostały potraktowane bardzo indywidualnie poprzez umożliwienie im odroczenia ww. obowiązku o 2 lata kalendarzowe. Co więcej, przewidziano prostsze standardy raportowania dla tych firm.

Kiedy rozpocząć przygotowania do sporządzenia raportu?

Rekomendujemy, aby nie odkładać w czasie przygotowań do sporządzenia raportu w zakresie zrównoważonego rozwoju Państwa firmy. Należy pamiętać, że zebranie wszelkich potrzebnych informacji z zakresu aspektów środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego i dostosowanie ich do wspólnych wytycznych może zająć trochę czasu i wymagać zaangażowania wielu osób w organizacji. W przeciwieństwie do raportów finansowych, gdzie przedstawia się głównie dane historyczne, przy raportach niefinansowych oczekuje się ponadto zawarcia informacji o planowanych strategiach przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju w perspektywie najbliższych lat. Zalecamy zatem podjęcie pierwszych kroków w tym kierunku już dziś!

Autorem tekstu jest Agnieszka Ratajczak.