Affe Company Logo

10 obowiązków przedsiębiorcy, które powinien znać i stosować

Obowiązek informowania

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o głównych cechach świadczenia, swoich danych identyfikujących, łącznej cenie wraz z podatkami oraz ewentualnymi dodatkowymi kosztami. Przedsiębiorca powinien również przekazać informacje o sposobie i terminie spełnienia świadczenia, procedurze reklamacyjnej, odpowiedzialności za zgodność świadczenia z umową, usługach posprzedażnych i gwarancji, a także o czasie trwania umowy i sposobie jej wypowiedzenia.

Zakaz stosowania praktyk wprowadzających w błąd

Przedsiębiorcy nie mogą przedstawiać nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o produktach i usługach, a ich reklamy muszą być uczciwe i rzetelne.

Zakaz stosowania agresywnych praktyk rynkowych

Przedsiębiorcy nie mogą stosować metod wywierania nacisku, przymusu czy nękania w celu wymuszenia na konsumencie zakupu produktów lub usług. Obejmuje to zakaz stosowania groźby, siły fizycznej, nieuczciwych taktyk psychologicznych oraz uporczywego nękania telefonicznego lub e-mailowego.

Zakaz stosowania nieuczciwych klauzul umownych

Przedsiębiorcy nie mogą stosować niedozwolonych klauzul umownych. W praktyce postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy.

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa produktów

Przedsiębiorcy muszą dbać o to, aby oferowane przez nich produkty były zgodne z normami bezpieczeństwa. Jeśli produkt okaże się niebezpieczny, przedsiębiorca musi się liczyć z tym, że konsument skieruje do niego roszczenie o odszkodowanie.

Obowiązek spełniania norm i odpowiedniego oznaczenia produktów

Produkty oferowane przez przedsiębiorców muszą spełniać normy wynikające z obowiązujących przepisów oraz być odpowiednio oznaczone. Przedsiębiorca musi zapewnić, aby produkty nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia konsumenta oraz przekazać informację o ewentualnych ryzykach związanych z ich użytkowaniem.

Obowiązek realizacji odstąpienia

Przedsiębiorca musi zapewnić konsumentowi, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Obowiązek doprowadzenia towaru do zgodności z umową

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego naprawienia wadliwego towaru lub wymiany go na nowy, wolny od wad, zgodnie z żądaniem konsumenta. Jeśli towar nadal pozostaje niezgodny z umową (naprawa lub wymiana są niemożliwe lub generują zbyt wysokie koszty), przedsiębiorca na żądanie konsumenta powinien zrealizować jego prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Obowiązek ochrony danych osobowych

Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i prywatności oraz na podstawie świadomej zgody. Przedsiębiorca musi zapewnić konsumentowi dostęp do informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usuwania, a także do informacji o zabezpieczeniach stosowanych w celu ochrony jego danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

10. Obowiązek zapewnienia transparentnej interakcji ze sztuczną inteligencją

Przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta, że wchodzi w interakcję z systemem SI. Informacja ta powinna być jasna, zrozumiała i przekazana na początku interakcji. Przedsiębiorca powinien również przekazać konsumentowi podstawowe wyjaśnienia na temat funkcjonowania systemu SI, w tym informacje o tym, jak działają algorytmy oraz jakie dane są wykorzystywane do podejmowania decyzji.

Autor tekstu: aplikantka adwokacka Dominika Jakuszewska