Affe Company Logo

Dyrektywa ECN+ poradnik w pytaniach i odpowiedziach
[cz.1 wstęp]

Gdy naruszenia reguł konkurencji dopuszcza się spółka zależna, wówczas zapłaci za to cała grupa kapitałowa. To rezultat obowiązującej już od 20 maja 2023 r. ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 852).

Nowe przepisy są efektem wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z 11 grudnia 2018 r. mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku (Dz.Urz. UE z 2019 r. L 11, s. 3). Zwana jest ona potocznie dyrektywą ECN+.Nowelizacja ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 852; dalej: u.o.k.k.), oprócz zmian o charakterze technicznym i ustrojowym, wprowadza też wiele przepisów, które znacznie wpływają na sytuację prawną przedsiębiorców. Zaostrzeniu ulegają kary pieniężne, które może nakładać prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przedsiębiorców naruszających reguły konkurencji. Został on również wyposażony w kompetencje do nakładania sankcji przymuszających do wykonania obowiązków nakładanych na przedsiębiorców. Nowelizacja zwiększa skuteczność interwencji organu antymonopolowego kierowanych przeciwko związkom przedsiębiorców. Ponadto nowe przepisy wpływają także na sposób prowadzenia postępowań, prawa i obowiązki przedsiębiorców poddawanych kontrolom i przeszukaniom prowadzonym przez prezesa UOKiK. W poradniku omawiamy zagadnienia związane z działalnością prezesa UOKiK, przebiegiem postępowań antymonopolowych, prowadzeniem kontroli i przeszukań, odpowiedzialnością przedsiębiorców za naruszenie prawa konkurencji i programem łagodzenia kar (leniency). Akcentujemy zmiany wynikające z wdrożenia dyrektywy ECN+, ale nie ograniczamy się do samej nowelizacji.

Poradnik podzieliliśmy na 6 części, w każdej odpowiadając na pytania dotyczące poszczególnych zagadnień. Dostępne są one poniżej. Zapraszamy do lektury.

[cz.2] Wywiad UOKiK, zgłoszenie naruszenia
[cz.3] Przebieg postępowania
[cz.4] Kontrola i przeszukanie
[cz.5] Wgląd w akta i wyrok
[cz.6] Kwestia kar i odpowiedzialność
[cz.7] Program łagodzenia kar