Affe Company Logo

Projekt zmian w Ustawie Prawo własności przemysłowej

Dynamiczny rozwój nowych technologii, a także szybki proces digitalizacji sprawiają, że prawo musi podążać z duchem czasu i dopasowywać swoje rozwiązania, tak by były one jak najbardziej skuteczne i wydajne.

Prawo własności intelektualnej jest jedną z dziedzin prawa, które bardzo mocno odczuwają skutki postępu technologicznego oraz szybko rozwijającej się sytuacji na rynku gospodarczym. Dobrze ilustruje to ewolucja Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 Prawo własności przemysłowej. Treść tego dokumentu prawnego została zmodyfikowana na przestrzeni lat ponad dwadzieścia razy, co podkreśla jak bardzo zmieniły się realia, a także potrzeby związane z własnością przemysłową. Niestety, tak liczne nowelizacje sprawiły, że tekst ustawy stał się bardzo nieczytelny oraz skomplikowany. Procedury, które umożliwiają udzielenie i późniejszą ochronę własności przemysłowej pozostają bardzo sformalizowane i czasochłonne. 

Projekt UD263, to projekt ustawy dążącej do zastąpienia obecnie obowiązujących przepisów ustawy prawa własności przemysłowej. Celem nowej ustawy jest dążenie do zwiększenia ilości praw własności intelektualnej Polaków oraz zwiększenia wydajności systemu ochrony praw własności intelektualnej za pomocą nowych, uregulowanych i idących z duchem czasu przepisów.

Najważniejsze modyfikacje nastąpiły m.in. w zakresie wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych.

Główne zmiany we wzorach użytkowych zakładają, że czas postępowania zgłoszeniowego zostanie zredukowany z średnio 24 miesięcy do 12 miesięcy. Byłby to skutek wprowadzenia systemu rejestrowego w zamian za obecnie stosowany system badawczy. Aktualnie używany system badawczy sprawdza stan techniczny wzoru, oceniając czy wzór jest nowy. System rejestrowy jest prostszy i sprawdzałby jedynie czy zgłoszenie wzoru spełnia formalne wymogi.

W zakresie wzorów przemysłowych zmienić ma się definicja wzoru przemysłowego, a także warunki uzyskania ochrony. Proponowana definicja ma określać wzór jako „produkt” w zamian za obecnie używany „wytwór”. W nowej definicji zabraknie ponadto wyjaśnienia warunków ochrony wzorów przemysłowych. Nie przeczytamy już w definicji, że wzór musi być nowy i że musi mieć indywidualny charakter. To nie oznacza jednak, że wzór nie będzie musiał spełniać tych warunków! Takie informacje znajdą się po prostu w osobnym artykule. Nowe przepisy będą całkowicie zharmonizowane z prawem unijnym. Ponadto, obecnie obowiązujące przepisy ustawy prawa własności przemysłowej dotyczące prawa z rejestracji, treści prawa z rejestracji i wyłączeń spod ochrony zostałyby usystematyzowane.

Publikacje znaków towarowych będą ogłaszane w znowelizowany sposób. W praktyce oznaczałoby to, że informacja o zgłoszeniu znaku będzie podana do wiadomości publicznej i zastąpi publikację informującą o zgłoszeniu znaku w Biuletynie Urzędu Patentowego. Ponadto, obecnie stosowany „sprzeciw” będzie nosił nową nazwę – „procedura opozycji” . Czas na wniesienie opozycji wynosiłby do 2 miesięcy od daty publikacji informacji o zgłoszeniu . Byłaby to duża zmiana, ponieważ do tej pory okres sprzeciwowi trwał do 3 miesięcy od daty publikacji informacji o zgłoszeniu. Nie będzie obowiązywał obligatoryjny 2-miesięczny okres ugodowy dla stron w toku postępowania w sprawie wniesienia opozycji, a także zniesiona ma być instytucja wspólnego prawa ochronnego. Ponadto, nie obowiązywałaby podwójna opłata w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej za zgłoszenie znaku i druga za ochronę i publikację informacji o prawie wyłącznym. Nowy projekt zakłada wprowadzenie jednej opłaty, którą będzie należało uiścić przy zgłoszeniu znaku towarowego.

Podsumowując, projekt ustawy zdecydowanie przyspieszyłby m.in. proces rejestracji znaków towarowych i wzorów użytkowych. Niestety niesie to za sobą pewne konsekwencje. System sprawdzający zgłoszenia wzorów przemysłowych będzie mniej dokładny, co może skutkować zwiększoną ilością postępowań sądowych. Z kolei, w przypadku znaków towarowych, skrócenie okresu sprzeciwowego będzie równoznaczne z potrzebą wykonywania częstszych monitoringów zgłoszonych oznaczeń. Ponadto, w odniesieniu do opłaty za znaki towarowe – z jednej strony nie trzeba będzie pilnować opłaty za decyzję warunkową, ale z drugiej strony przy odmowie rejestracji znaku przepadnie cała opłata. Pewnym jest, że przy szybko rozwijającym się rynku gospodarczym potrzebne są zmiany, które usprawniłyby procesy związane z ochroną własności intelektualnej w Polsce. Projekt ustawy jest próbą osiągnięcia tego celu.

Przewidywany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to 2022 rok. 

Dowiedz się więcej: