Affe Company Logo

Rząd planuje wzmocnić prawa konsumentów w umowach z prywatnymi podmiotami leczniczymi

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, rząd rozpoczął prace nad zmianami przepisów ustawy o prawach konsumenta i ustawy o wyrobach medycznych. Projekt nowelizacji powinien ukazać się w III kwartale 2021 roku. Następnie trafi on do Sejmu. Za opracowanie projektu będzie odpowiadał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przyjrzeliśmy się pomysłom zmian prawnych, nad jakimi zamierza pracować rząd oraz przyczynom, dlaczego rząd planuje zmieniać przepisy. Chcielibyśmy podzielić się z Państwem tą wiedzą.

| JAKIE ZMIANY PLANUJE RZĄD?

Planowane zmiany prawne odnoszą się do umów zawieranych przez prywatne podmioty lecznicze
z konsumentami poza lokalem, w którym podmiot ten prowadzi zwykle swoją działalność. Chodzi
o umowy zawierane podczas pokazów, prezentacji, pielgrzymek, wycieczek, pobytów w sanatoriach czy podczas odwiedzin konsumenta w jego domu.

Rząd chciałby przyznać konsumentowi możliwość odstąpienia od takich umów jak: §odpłatna umowa opieki medycznej, §umowa o przystąpienie do usług opieki medycznej, oraz §umowa o świadczenie usług zdrowotnych

zawartych poza lokalem podmiotu leczniczego lub na odległość (czyli przez Internet). Wskazanie wprost w przepisach, że konsument może odstąpić od umów o świadczenie usług zdrowotnych sprawi, że będą oni częściej korzystać z prawa do odstąpienia.

Ponadto, rząd planuje zakazać przyjmowania płatności wynikającej z umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, dopóki nie upłynie termin, w którym konsument może odstąpić od umowy. Konsumenci często nie wiedzą, że mają prawo odstąpić w ciągu 14 dni od takiej umowy. Nierzadko pomimo odstąpienia, napotykają oni na trudności w odzyskaniu zapłaconej kwoty.

Kolejną, proponowaną zmianą będzie zakaz zawierania podczas pokazu lub wycieczki umowy
o świadczenie usług finansowych
. Taka zmiana będzie mieć na celu zapobieżenie zmuszaniu uczestników pokazu lub wycieczki do zawarcia umowy kredytu konsumenckiego lub pożyczki.

Ostatnią z proponowanych zmian będzie zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa. Propozycja będzie mieć na celu uniemożliwienie sprzedaży wyrobów medycznych
w czasie pokazów handlowych. Ustawodawca chciałby w ten sposób chronić osoby starsze, które są najczęstszymi uczestnikami takich pokazów.

| PRZYCZYNY PROJEKTOWANYCH ZMIAN PRAWNYCH

Odpowiedzialny za opracowanie tekstu projektu Prezes UOKiK uważa, że obecne przepisy nie chronią w wystarczający sposób konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Projekt ma na celu wyeliminowanie takich praktyk.

Obecne na pokazach osoby starsze zbyt pochopnie zawierają umowy. Osoba taka ma wrażenie, że otrzymała specjalną ofertę, przygotowaną tylko dla niej. Jest przez to bardziej skłonna do zawarcia umowy.

Prezes UOKiK zwraca uwagę, na dużą skalę problemu. Z danych zebranych przez Urząd wynika, że rocznie wpływa około 600 skarg konsumentów w związku z umowami zawieranymi poza lokalem przedsiębiorstwa. Urząd szacuje, że jest to zaledwie 20% rzeczywistej liczby naruszeń.

| JAKIE NARUSZENIA W SZCZEGÓLNOŚCI PIĘTNUJE PREZES UOKIK?

Konsumenci często skarżą się do Urzędu, że na pokazie handlowym zostali wprowadzeni w błąd co do stanu ich zdrowia. Przekonanie o gorszym niż w rzeczywistości stanie zdrowia może wywoływać poczucie, że osoba ta potrzebuje określonego wyrobu medycznego.

Kolejny, zdaniem Urzędu, problem dotyczy certyfikatów i wyróżnień sprzedawanych produktów. Często zdarza się, że produkt ten takiego certyfikatu nie posiada albo że określony certyfikat lub wyróżnienie w ogóle nie istnieją.

Jak wskazuje Urząd, organizatorzy pokazów stosują różne techniki manipulowania ceną. Chodzi
m.in. o podawanie zawyżonej wartości produktu i wskazywanie na nieistniejące rabaty. Często dochodzi do tego namawianie do zaciągnięcia pożyczki na zakup takiego produktu.

| NA CO JUŻ TERAZ WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Warto upewnić się, czy zaproszone na pokaz osoby są zawsze informowane o możliwości odstąpienia od zawartej umowy. Zgodnie z obowiązującym art. 27 ustawy o prawach konsumenta, już teraz ma on prawo, w ciągu 14 dni, odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Jeśli taka informacja nie zostanie udzielona konsumentowi, może on w ciągu 12 miesięcy od dnia,
w którym upłynąłby 14-dniowy termin, odstąpić od umowy. Od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może on odstąpić bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Autorem artykułu jest aplikant adwokacki Mateusz Restel.

Dowiedz się więcej: