Affe Company Logo

UOKiK podsumował kontrolę koncentracji w 2021 roku – rynek M&A jeszcze bardziej się rozkręca

W ubiegłym roku Prezes UOKiK prowadził 376 postępowań z zakresu kontroli koncentracji i wydał 300 decyzji. To o 57 więcej niż w 2020 roku. Statystycznie można powiedzieć, że w 2021 roku nie było dnia, w którym Prezes UOKiK nie wydałby decyzji oznaczonej symbolem DKK (Departament Kontroli Koncentracji). Spośród 300 rozstrzygniętych spraw mieliśmy 4 decyzje warunkowe. W takich sytuacjach Prezes UOKiK wyraża zgodę na transakcję pod warunkiem, że nabywca zrealizuje uzgodnione z organem obowiązki. Warunek może polegać na przykład na pozbyciu się składnika majątku, kontynuowaniu określonej działalności czy utrzymaniu cen usług na tym samym poziomie przez pewien czas. Organ zakazał też przeprowadzenia jednej transakcji – przejęcia Eurozet przez Agorę. Sprawa jest w tej chwili w sądzie.

Dobry czas na transakcje

Dane za 2021 rok wyraźnie pokazują, że nie tylko polski rynek M&A rośnie w sporym tempie. W USA liczba zgłoszonych do regulatora transakcji wzrosła z około 2 tysięcy do ponad 4 tysięcy. Do Komisji Europejskiej (która kontroluje największe transakcje o wymiarze unijnym) wpłynęło w zeszłym roku 405 wniosków w porównaniu z 361 zgłoszeniami w 2020 roku[1]. Eksperci zakładają, że choć w 2022 roku rynek nie pobije ubiegłorocznych rekordów, to fuzje i przejęcia nie wyhamują.

Kiedy trzeba poprosić o zgodę UOKiK

Wracając na krajowe podwórko przypominamy, że przedsiębiorcy muszą zgłaszać Prezesowi UOKiK zamiar dokonania koncentracji jeśli:

  • łączny światowy obrót uczestników transakcji, w poprzednim roku obrotowym, przekroczył 1 mld euro lub
  • łączny obrót na terytorium Polski uczestników transakcji w poprzednim roku obrotowym przekroczył 50 mln euro.

Nie każda transakcja jest jeszcze „koncentracją” w rozumieniu przepisów. Zgłoszeniu podlegają:

  • fuzje;
  • przejęcia;
  • utworzenie wspólnego przedsiębiorcy;
  • nabycie części mienia innego przedsiębiorcy (w całości lub części).

Należy pamiętać, że przepisy zawierają też szereg wyjątków. Określają one, kiedy przedsiębiorcy – pomimo, że przekraczają progi obrotowe – nie będą musieli zgłaszać koncentracji do UOKiK. Chodzi przede wszystkim o przypadki, kiedy transakcja w niewielkim stopniu oddziałuje na polski rynek. Przykładowo, kiedy uczestnicy koncentracji osiągają globalne obroty na poziomie 1 mld euro, ale przejmowana spółka generuje niewielkie obroty na terenie Polski (poniżej 10 mln euro).

Autorem artykułu jest aplikant adwokacki Jakub Sadurski.

Dowiedz się więcej:


[1] Dane za https://www.whitecase.com/publications/insight/shining-light-massive-global-surge-merger-control-filings