Affe Company Logo

Wszystkie

Zatory Płatnicze – prezes UOKiK wybiera metodę „kija i marchewki”

Od 2020 roku przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej „ustawa) przewidują kary pieniężne dla firm tworzących zatory płatnicze. Kompetencje do prowadzenia postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się z płatnościami posiada Prezes UOKiK. W komunikacie z 3 października 2023 r. UOKiK podsumował swoje dotychczasowe działania w zakresie zwalczania zatorów płatniczych. Od początku […]

Czytaj dalej

Alert prawny – sprawy z zakresu nadużywania pozycji dominującej przez dużych dostawców wobec sieci handlowej

14 listopada Bundeskartellamt wszczął postępowanie przeciwko Coca-Coli. Niemiecki organ antymonopolowy podejrzewa, że spółka należąca do koncernu Coca-Cola nadużyła pozycję dominującą poprzez stosowanie w umowach z sieciami handlowymi niejednolitych warunków umów. Praktyka rynkowa miała polegać w szczególności na oferowaniu wyższych rabatów tym sieciom, które zdecydowały się skorzystać z wszystkich napojów oferowanych przez koncern (Coca-Cola, Fanta, Sprite, […]

Czytaj dalej

ESG – kolejny krok w kierunku zrównoważonej gospodarki UE

Komisja Europejska przyjęła 31 lipca 2023 r. Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju. Wspólne standardy zaproponowane przez Komisję Europejską mają pomóc firmom skuteczniej zarządzać swoimi działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Standardy regulują zagadnienia środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym, w tym takie kwestie jak zmiany klimatyczne, bioróżnorodność i prawa człowieka. Dostarczają one inwestorom informacji pozwalających […]

Czytaj dalej

Program łagodzenia kar
[ECN+ cz.7]

Kim jest „świadek koronny” i jaka jest jego rola w postępowaniu antymonopolowym? Znaczenie pojęcia świadka koronnego różni się w postępowaniu antymonopolowym od znaczenia, które nadają mu przepisy prawa karnego. Ogólna idea pozostaje jednak podobna. W postępowaniu antymonopolowym mowa jest o przedsiębiorcy, który zawarł porozumienie ograniczające konkurencję, ale zreflektował się i ujawnił prezesowi UOKiK informacje i […]

Czytaj dalej

Kwestia kar i odpowiedzialność
[ECN+ cz.6]

Co zmienia się w zakresie możliwości karania przedsiębiorców przez prezesa UOKiK? Nowelizacja u.o.k.k. niesie istotne zmiany w zakresie kar nakładanych przez prezesa UOKiK na przedsiębiorców naruszających prawo konkurencji. Znowelizowane przepisy są zdecydowanie surowsze – obecnie organ może karać zarówno bezpośrednich naruszycieli prawa konkurencji, jak i przedsiębiorców w ramach szeroko rozumianych grup kapitałowych. Zmieniły się również […]

Czytaj dalej

Wgląd w akta i wyrok
[ECN+ cz.5]

Jak zapoznać się z aktami postępowania anty monopolowego? Aby uzyskać dostęp do akt postępowania, przedsiębiorca powinien złożyć do prezesa UOKiK formularz „Zapotrzebowania na udostępnienie akt sprawy” (dostępny na stronie UOKiK). Ważne jest, aby formularz dotarł do urzędu przynajmniej na dzień przed zaplanowanym terminem przeglądania akt. UOKiK nie jest związany wskazanym przez wnioskodawcę terminem, ale z […]

Czytaj dalej

Kontrola i przeszukanie
[ECN+ cz.4]

Czym jest kontrola i kiedy możliwe jest jej przeprowadzenie? Kontrola jest kwalifikowanym sposobem pozyskiwania informacji na temat potencjalnego naruszenia prawa konkurencji. W przeciwieństwie do wezwania do udzielenia informacji, które prezes UOKiK rozsyła listownie, upoważnieni pracownicy urzędu w przypadku kontroli udają się do lokalu przedsiębiorcy osobiście. Kontrola nie wymaga uzyskania wcześniejszej zgody sądu, chociaż musi być […]

Czytaj dalej

Przebieg postępowania
[ECN+ cz.3]

Jakie czynności prezes UOKiK podejmuje w trakcie postępowania wyjaśniającego? Z reguły postępowanie wyjaśniające poprzedza docelowe postępowanie antymonopolowe (tj. przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy). Przeprowadzenie go nie jest obligatoryjne. Na tym etapie prezes UOKiK wstępnie bada, czy miało miejsce naruszenie przepisów, które uzasadnia wszczęcie postępowania antymonopolowego. Jak już wspomnieliśmy, postępowanie wyjaśniające toczy się w sprawie, a nie przeciwko […]

Czytaj dalej

Wywiad UOKiK, zgłoszenie naruszenia
[ECN+ cz.2]

Z jakich źródeł prezes UOKiK pozyskuje informacje na temat potencjalnych naruszeń? Aby prezes mógł on skutecznie wykonywać powierzone mu zadania, musi dysponować informacjami na temat naruszeń prawa, które uzasadniają podjęcie interwencji. Specyfiką antykonkurencyjnych działań przedsiębiorców jest to, że mają one w znacznej mierze utajniony charakter. Prezes UOKiK podejmuje aktywne działania, aby pozyskiwać jak najwięcej sprawdzonych informacji o potencjalnych […]

Czytaj dalej

Ochrona konkurencji w pytaniach i odpowiedziach

Nasi eksperci z działu prawa konkurencji Jakub Sadurski, Konrad Biskup, Kamil Ameda i Mateusz Restel przygotowali dla Państwa poradnik dotyczący zmiany ustawy o ochronie konkurencji. Artykuł w dzisiejszym wydaniu (30.05.2023) opublikował Dzienni Gazeta Prawna. W artykule znajdziecie państwo odpowiedzi na pytania: Z jakich źródeł Prezes UOKiK pozyskuje informacje na temat potencjalnych naruszeń? Kiedy Prezes UOKiK […]

Czytaj dalej