Affe Company Logo

Nowość wzoru przemysłowego, a ujawnienie w Internecie

W artykule znajdziesz kilka słów o tym, kiedy wzór przemysłowy jest nowy. Informacje mogą okazać się przydatne dla tych, którzy chcą unieważnić wzór konkurenta.

Nowy wzór przemysłowy

Wzór w dacie zgłoszenia powinien być nowy i powinien odznaczać się indywidualnym charakterem. Wzór można uznać za nowy, jeśli identyczny wzór lub wzór różniący się jedynie nieistotnymi szczegółami nie był ujawniony publicznie przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji (czyli datą zgłoszenia lub datą wystawienia). Chodzi o ujawnienie w taki sposób, który umożliwia dotarcie do osób zajmujących się dziedziną, której wzór dotyczy.

Zarówno EUIPO jak i Urząd Patentowy RP nie weryfikują, czy zgłoszone wzory są nowe. Przesłanka nowości jest jednak bardzo często podważana przez konkurentów w postępowaniu o stwierdzenie nieważności wzoru. Jak to zrobić skutecznie?

Wzór ujawniony w Internecie

W pierwszym kroku musimy dowieść, że wzór został ujawniony. W takiej sytuacji istnieje domniemanie, że wzór jest publicznie dostępny. Oferowanie produktów na sprzedaż w sklepach internetowych lub prezentowanie ich w katalogach internetowych z reguły stanowi ujawnienie wzoru przemysłowego zawartego w tym produkcie.

Ale nie tylko! Ze „Wspólnego Komunikatu oraz Wspólnej Praktyki dotyczącej kryteriów oceny ujawniania wzorów przemysłowych w Internecie” wynika, że wzory są również ujawniane przez aplikacje, wymianę wiadomości elektronicznych czy za pośrednictwem systemu dzielenia się plikami (np. „peer to peer” bądź plików na platformie hostingowej).

Wiadomości e-mail ukierunkowanej na promowanie danego produktu (w tym także skierowanej do wąskiego grona osób) nie należy traktować jako korespondencji prywatnej. Na przykład jeśli producent wysyła do wybranych sprzedawców detalicznych wiadomość e-mail z ofertą wprowadzenia produktu do obrotu, to możemy mieć do czynienia z ujawnieniem wzoru zawartego w produkcie.

Data ujawnienia wzoru

W kolejnym kroku musimy ustalić datę  publicznego udostępnienia wzoru – co w przypadku Internetu nie zawsze jest oczywiste. W tym celu kilka praktycznych wskazówek:

  1. Raczej korzystamy z usług w zakresie archiwizowania stron, niż z usług wyszukiwarki.
  2. Możemy stosować znacznik czasu jako środek zabezpieczający w celu zabezpieczenia dowodów.
  3. Wydruki i zrzuty ekranu powinny zawierać, oprócz daty, informacje na temat źródła, z którego dana treść została pobrana (np. adres URL). Nie modyfikujemy ich w żaden sposób.
  4. Jeżeli na wydruku lub zrzucie ekranu znajduje się kilka dat lub wzorów, wyraźnie wskazujemy właściwą datę.
  5. Możemy załączyć film wideo (np. w formie pliku) lub jedynie ujęcia istotnych jego części, w których można zauważyć wzór z widoczną datą. Jeśli wskażemy tylko adres URL filmu, nie będzie to wystarczające.
  6. Jeśli odnosimy się do metadanych ,najlepiej  gdy przekażemy informacje na temat sposobu ich uzyskania, rodzaju pozyskanych metadanych oraz z jakich źródeł pochodzą. . Na przykład zdjęcie może zawierać informacje na swój temat, takie jak imię i nazwisko autora, datę jego powstania lub modyfikacji lub miejsce, w którym zostało zrobione.
  7. Zawartość plików udostępnianych za pośrednictwem systemów dzielenia się plikami nie jest z reguły widoczna dla użytkowników, dopóki pliki nie zostaną pobrane i otwarte. Z tego powodu jeżeli data przesłania pliku na platformę nie jest dostępna, właściwą datę możemy wykazać, przedstawiając datę faktycznego pobrania pliku przez użytkownika.


Źródło: https://uprp.gov.pl/pl/konwergencja/wzory-przemyslowe/wspolny-komunikat-dotyczacy-kryteriow-oceny-ujawniania-wzorow-przemyslowych-w-internecie

Autorką artykułu jest aplikantka adwokacka Kaja Seń.

Dowiedz się więcej: